Årsmelding Tysnes Båthamn

Årsmelding Tysnes Båthamn for 2018

Tysnes Båthamn har sidan førre årsmøte den 12.04.2018 hatt 3 styremøter og eit omframt årsmøte.

Styret har i 2018 vore samansett slik:

Knut Ove Gjersvik – leiar
Lars Enes – nestleiar
Bjarte Erstad – kasserar
Kenneth Fagerbakk – skrivar
Edvard Tysnes – styremedlem
Magnar Solheim – 1.varamedlem
Olav Skjervheim – 2.varamedlem.

Revisor: Atle Teigland. Vararevisor: Vegard Aslaksen
Valnemd: Petter Epland og Arild Pettersen
Hamneansvarlig: Kenneth Fagerbakk

 

Pr. 31.12.2018 hadde Tysnes Båthamn 111 medlemer.

Det har vorte overdrege/selt 3 båtplassar i hamna i 2018

Sesongen 2018 er Tysnes Båthamn sitt 6. driftsår og det har ikkje vore nødvendig med større utlegg til vedlikehald o.l. Det har blitt utført undervannsinspeksjon av alle ankerfestene og det viser at anlegget ligg trygt. Det er blitt kjøpt inn eit ekstra kamera som er tenkt montert på Arild sitt naust. Det er også blitt kjøpt inn ei padleplattform, dette til nytte og glede både for medlemer og andre. Det vert planlagt «vaskedugnad» til våren.

Etter vedtektsendring i omframt årsmøte så er TBH er no registrert i Einingsregisteret i Brønnøysund med org. nr. 911 941 791. THB er da etablert som «juridisk person» og vil få eigen bankkonto og vil kunna få tinglysing av avtaler mm.

Hovedprinsippet for å bli registrert i Einingsregisteret er at alle medlemmer har same rettar, at medlemsskap er ope for alle og at det ikkje skal drivast næringsverksemd. Dvs. vi har ikkje lenger støttemedlemer, men medlemer som står på venteliste for båtplass. Rettighet til båtplass er knytta til tidspunkt for innmelding i TBH.

Tysnes Båthamn har samarbeida med Tysnesfest ved at dei fekk bruka deler av kaianlegget til mottak av artister. Styret oppfatter det slik at dette er positivt for bygda og at det ikkje medførte noen vesentlege ulemper for medlemene.

Det var i år mindre press på bruk av båtplasser under Tysnesfest. Det vil bli vurdert om det er hensiktsmessig med bruk av «raude og grønne lapper» i år, slik som tidligare år

TBH disponerer ei bod for oppbevaring av fendrer og anna utstyr. Toalett med dusj er no så godt som ferdig. Prinsipp for bruk/betaling/låsing vil bli diskutert i Årsmøtet. Det vil så bli gjort avtale med Arild Gjerstad om økonomisk oppgjer etter prinsipp som vedtatt i Årsmøte 2017.

Styret har oppmoda medlemer til å melda seg som frivillig til å avlasta kasseraren med rutinearbeider som innkreving av medlemskontingent og nødvendige purringer. Vonleg finn vi ut av dette i Årsmøtet.

Tysnes 01.04.2019

Styret for Tysnes Båthamn

Knut-Ove Gjersvik