Årsmelding Tysnes Båthamn

Årsmelding Tysnes Båthamn 2013

Tysnes båthamn har i 2013 hatt 10 styremøte samt årsmøte 10.03.13

Styret har i 2013 , vore samansett slik:

  • Lars Enes leiar, Atle Teigland nestleiar, Olav Andersen kasserar
  • Bjørn Lande styremedlem, Kenneth Fagerbakk styremedlem
  • Arild Pettersen varamedlem, Øyvind Hope varamedlem

Det vart krevd medlemsavgift i mai 2013. Tysnes Båthamn hadde pr. 31.12.13. 91 medlemer.

2013 vart året for realisering av småbåthamn i Gjersvika. Etter at reguleringsplanen vart endeleg godkjend i kommunestyret i Tysnes 11.12.12, med klagefrist 20.01.13. Det kom ingen klager frå noko hald innan fristen. Byggemelding for veg vart godkjend av fylkesmannen 01.02.13 og byggjeløyve frå Tysnes kommune vart gitt 22.02.13. Endeleg kunne me setja spaden i jorda. Problemet var at jorda då var skikkeleg hard. Ein uvanleg frostvinter hadde ført til meterdjup frost. Det var såleis ikkje mogeleg å byrja på nokon veg. Innsatsen vart då retta mot å gjera klart på holmen med naudsynt utsprenging.

Der var det lite jordsmonn slik at Arild fekk grave reint og gjort klart for sprenging før han reiste ut på jobb i påsken. I april vart det skote ut planert og laga til kai, her gjorde Arild ein kjempejobb på kort tid.

Tria AS vart vald som leverandør av bryggeanlegg 06.01.13 og kontrakt vart inngått 25.01.13.

Den 18.04 var Tria v/ Eilif kaldefoss på synfaring på holmen, me avtala då å byrja transport av bryggjer i byrjinga av mai og montering i veka før 17 mai. Dette var eit par veker seinare enn opphaveleg plan, men passa betre med turnusen til Arild. Slik at han kunne hjelpa til med maskin frå land for utkraning av lodd med meir. Dei første bryggene vart levert på kaien i Våge måndag 06.05 Sidan me ikkje hadde skikkeleg veg for vogntog ned i området. Det vart gjort ein bra dugnadsinnsats frå styret og enkelte medlemer med å ta imot bryggjer og utriggarar og slepa dei inn i til Hønsaholmen.

I løpet av 2 korte veker før og etter 17 mai vart anlegget lagt ut og montert av Tria, med hjelp frå Arild til handteringa av 44 betonglodd. Godt vær gjorde og til at utlegging og montering gjekk på skinner.

22.05 var den første båten på plass i anlegget då var landgangen enno ikkje montert. Siste veka i mai kom alt på plass og laurdag 01.06 var 90 plassar i hamna klar til bruk for medlemene, slik avtalen var.

Rett nok mangla det både veg og parkeringsplass på land, først månaden var det gangveg frå riksvegen og ned for brukarane av hamna, vegen via Gjerstadneset vart nytta til anleggstrafikk. Etter ny periode i Nordsjøen starta Arild for fult på vegen i midten av juni, og før Tysnesfest 10.07 var det kjørbar veg fram til holmen, for dei som hadde gamle bilar eller 4 hjulstrekk. Etter kvart vart vegen litt jamnare og ein kunne lura seg ned med bestebilen og. Så var det ferie og båtsesong medlemene var tålmodige , og det var ikkje klage, men berre vellæte å høyra over den nye hamna.

Det synte seg raskt då hamna vart lagt ut at etterspørselen etter plassar auka. Alle dei 90 første plassene var gått då hamna var klar til bruk 01.06. Styret fortsette å ta opp bestellingar og vedtok raskt å nytta seg av opsjon hjå Tria, på utriggarar til ytterlegare 10 plasser. Desse vart montert rett før ferien, og i løpet av juli var alle 100 plassane selt. Det må kallast ein suksess.

Etter ferien vart det organisert dugnad i slutten av august, der det vart montert søyler for straum og vatn, og trekt kabel og rør i i bryggene. Marius Eikevik hadde ansvar for røropplegg, Tiko installerte skap og leverte kabel. Til haustferien vart så straum og vatn kopla til, og tilgjengeleg på bryggene.

Fiberbreiband vart og kopla opp på hausten. Det vart og montert live web kamera og trådlaust nett i hamna før jul, med hjelp av Øyvind Hope. Slik at alle til ei kvar tid kan sjå etter båten sin frå sofaen.

Oppsummert eit godt år for Tysnes Båthamn.

05.03.14
Tysnes Båthamn

Styret for Tysnes
Lars Enes