Referat årsmøte Tysnes Båthamn 09.03.2014

Referat årsmøte Tysnes Båthamn 09.03.2014

Tid: 18.00

Stad: Tysnes Kraftlaget adm. bygg

Det var 13 medlemmer som møtte.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Sak 2: Val av møteleiar

Leiar: Lars Enes valt til møteleiar

Sak 3: Val av skrivar.

Skrivar: Kenneth Fagerbakk valt til å skriva møtereferat.

Sak 4: Val av to til å skrive under møtereferatet.

Svein Søreide og Malvin Hagen valt til å skrive under referatet.

Sak 5: Årsmelding, og orientering om status

Lars leste opp årsmeldinga. Det kom ein merknad til denne: Medlemstalet er oppgitt i årsmeldinga til 91. Me har i tillegg 5 støttemedlemmer, difor korrekt medlemstall blir 96.

Lars orienterte om status frametter.

-Ferdigstilling vei og parkeringsplass

-Lys på bryggene

-Offisiell opningsfest av hamna 14.06.2014

Sak 6: Rekneskap 2013

Olav orienterte om rekneskapen for 2013. Denne vart ikkje godkjent av årsmøtet. Det kom fylgjande merknader til rekneskapen:

-For og ikkje få minus i driftsregnskapet for 2013 hadde Olav flytta 23000,- kr i rekneskapen frå eigenkapital til driftsinntekter. Dette vart kommentert frå årsmøtet. Merknaden gjekk på at det ikkje gav eit korrekt bilde av den økonomiske drifta i båthamna.

– Det vart og kommentert frå årsmøtet at laget har god økonomi, og at ein heller burde fokusere på budsjettet 2014..

Styret får fullmakt til å hente profesjonell hjelp til ferdigstilling av rekneskapen 2013 forut for omframt årsmøte. Rekneskapen vert så lagt fram for godkjenning på omframt årsmøte.

Sak 7: Budsjett 2014

Årsmøte godkjente budsjettet 2014 etter framlegg frå styret.

Sak 8: Vedtekter endring § 6.(årsmøtet innan utgangen av mars)

Dette vart godkjent av årsmøtet. Lars orienterte i tillegg om prosessen vedr. registrering i Br.reg. Slik det ligg føre i vedtektene i dag må me registrere oss som SA (samvirkelag). Ved tilpassing av vedtektene kan me registrere oss som foreining, for så å søkje medlemskap i KNBF. Olav orienterte og om fordelar/ulemper om å søkje medlemskap i KNBF. Årsmøtet gav styret fullmakt til å jobbe vidare med dette arbeidet.

Sak 9: Innkomne framlegg.

Ingen innkomne framlegg som årsmøtet skulle handsame

Sak 10: Val av styret

Valnemnda representert ved Arne Leite orienterte om arbeidet sitt. Det var to styremedlemmer på val.

Styremedlemar:

Knut Ove Gjersvik Vald for 2 år.

Helge Hope vald for 2 år.

Arild Pettersen 1 vara vald for 1 år

Per Ove Gjøvåg 2 vara vald for 1 år

Revisor.

Atle Teigland vald for 1 år

Vegard Aslaksen vald for 1 år

Sak 11: Val av leiar.

Lars Enes (leiar) stilte sin plass til disposisjon. Ingen andre forslag, og Lars vart velt til leiar eit år til.

Sak 12: Val av valnemnd

God tradisjon tru så trer utgåande styremedlemmer inn i valnemnda, dvs valnemnda for 2014 består av Atle Teigland og Bjørn Lande.

 

Møte heva om lag 19.20.